Madrid glas in lood raam

In 2020 bestond het bestuur uit:

 • Marie Anne van Erp, voorzitter
 • Henk Baars, secretaris
 • Willem Furnée, (tot 11/2020)
 • Paul Kuhlmann, (vanaf 11/2020)

Het bestuur vergaderde twee keer. De groep kwam drie keer bijeen. 

Voorwoord van de voorzitter

Het jaar 2020 zal ons nog lang heugen. 2020, het jaar dat covid-19 ons leven op zijn kop zette. Alles leek tot stilstand te komen. Dit betekende nogal wat voor de activiteiten en deelnames van het Haags Vredes Initiatief (HVI). De contacten werden beperkt tot het meest noodzakelijke of tot beeldschermcontact. De nodige veelbelovende initiatieven moesten worden uitgesteld of vervielen.

Met plannen en organiseren alleen komen we niet veel verder. Een en ander moet ook gerealiseerd worden en daarbij gaat het toch altijd weer om de mensen die het werk leveren. Ook dit jaar hebben wij weer kunnen rekenen op de steun van velen. Mensen die belangeloos hun tijd en expertise geven om verbinding en vrede te stimuleren in Den Haag. Juist voor hen is het teleurstellend dat veel initiatieven even op een laag pitje zijn komen te staan. Een hart onder de riem en bijzondere erkentelijkheid voor alle vrijwilligers is hier wel op zijn plaats.

 

2020 was ook een jaar van afscheid nemen. 

Tot onze spijt heeft Willem Furnée, penningmeester van het eerste uur, besloten om zijn functie neer te leggen. Willem stond mede aan de wieg van het HVI. Bovendien heeft hij in het eerste jaar ook de secretarisfunctie op zich genomen aangezien de eerste secretaris langdurig uit de roulatie was.

Dankzij zijn tomeloze energie en groot enthousiasme werden velen opgenomen in de Orde van het Theelepeltje. Vooralsnog blijft Willem het project van de Orde van het Theelepeltje trekken. Ondertussen hebben we in Paul Kuhlmann een waardige opvolger gevonden. Paul is als diaken verbonden aan de parochievan de Vier Evangelisten.

Ook vertrok Ds. Jannie Nijwening naar elders. We missen haar hartelijke en oprechte manier van zijn en doen. Zij bracht in 2017 het mooie verhaal van Amoz Oz onder onze aandacht Dat verhaal inspireerde ons om de Orde van het Theelepeltje op te richten.

Ik wil besluiten om iedereen te bedanken voor de inzet en een gezond en geweldig 2021 te wensen. De start is inmiddels geweest en is wat mij betreft een voorbode van een mooi jaar met hopelijk veel nieuwe initiatieven en mooie ontwikkelingen. Ik heb er in ieder geval weer veel zin en ik heb er alle vertrouwen in dat wij in 2021 onze vredesdromen kunnen waarmaken.

 

Marie Anne van Erp, voorzitter

Jaarverslag 2020

 Over het HVI

‘Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen.’  Zo staat te lezen op de website van Pax (link). Vanuit die gedachte heeft PAX de Ambassade van Vrede opgezet. Ook in Den Haag zijn er een aantal geloofshuizen die deze gedachte van harte onderschrijven. Zij zijn dan ook officieel ambassades van vrede. In december 2017 hebben deze Ambassades zich officieel verenigd in het HVI. Het HVI is een Haags platform van waaruit vredesbevorderende activiteiten ontplooid worden.

Missie en visie

De Stichting heeft haar grondslag in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Haar streven is om mensen en groepen van verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar te verbinden inhet vertrouwen dat ieder mens verlangt naar vrede en zich daarvoor wil inzetten.

Een bijdrage aan vrede is volgens de Stichting alleen mogelijk als het streven naar vrede gedurende het hele jaar onder de aandacht wordt gebracht bij een zo breed mogelijk publiek. Continue aandacht is essentieel om vrede als abstract begrip concreet handen en voeten te kunnen geven. Op die manier tracht het HVI het ambassade-schap te ondersteunen.

Strategie, doelstelling en deelnemende groeperingen

De Stichting is een kleine organisatie in het immense veld van vrede-bevordering. Deze kleinschaligheid is een bewuste keuze; vrede is naar mening van de Stichting evenzeer gebaat bij vele kleinschalige initiatieven als bij enkele grote manifestaties. De Stichting zal hiertoe ook steeds aansluiting proberen te vinden bij andere vredesinitiatieven om enerzijds het dubbelen van activiteiten te voorkomen en anderzijds kennis en ervaring te kunnen delen. Samen staan we sterk.

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

 1. Het organiseren en coördineren van vrede gerelateerde manifestaties, met name in Den Haag;
 2. Het ontwikkelen van initiatieven die tot meer begrip leiden tussen mensen met verschillende etnische, culturele of sociale achtergronden;
 3. Het bevorderen van onderricht in geweldloos communiceren en handelen;
 4. Samenwerking zoeken met ander vredesinitiatieven in Den Haag.

De volgende groeperingen vinden aansluiting bij het HVI 

Initiatieven ter bevordering van vrede en verbinding

Op 8 april 2020 werd minister president Mark Rutte opgenomen in de Orde van het Telepeltje. Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken speld het lepeltje op.

 • De Orde van het Theelepeltje

Het idee achter het theelepeltje is dat die wordt uitgereikt aan een ieder die kleine (theelepeltjes) doch betekenisvolle bijdragen leveren aan verbinding tussen mensen. Verheugend is om te kunnen melden dat er ook dit jaar in Nederland breed weer vele mensen werden gedecoreerd. Lokaal kreeg oud-directeur van Stek -Ineke Bakker – bij haar afscheid een lepeltje opgespeld. Ook wethouder Bert van Alphen en premier Mark Rutte werden tot de Orde van het Theelepeltje benoemd.

 • Symposium Moderne slavernij

In december 2020 stond wederom een symposium over moderne slavernij gepland. Lag de nadruk in de eerste twee bijeenkomsten vooral op het wetenschappelijke aspect van het verschijnsel. Het uitgangspunt/idee was om deze keer vooral het podium te bieden aan de slachtoffers zelf. Deze bijeenkomst werd in samenwerking van SHOP  in de steigers gezet. En toen kwam corona waardoor de plannen in de ijskast werden gezet…

 • Oecumenische vredesdienst

Als start van de vredesweek organiseerden de Parochie de Vier Evangelisten samen met de Heilige Familie kerk een oecumenische vredesdienst in de Bergkerk. HVI was aanwezig.

2020 Pax - Vrede verbindt verschil

Ook in 2020 werden er in Den Haag volop plannen gemaakt voor de vredesweek. De intentie was, er toen kwam corona….

 • Werkgroep Vrede 

Er waren bruisende plannen  om samen met buurtorganisaties in Moerwijk de vrede de vieren. De locatie was al gevonden in Buurthuis De Pit. 

 • Vrede bij Apostolisch Genootschap (Apgen).

Apgen had de intentie om op 23 september een vredesbijeenkomst organiseren. Er werd weer een mooi programma samengesteld.

Helaas werden veel van bovengenoemde activiteiten  als gevolg van Covid-19 uitgesteld. Daar staat tegenover dat het verheugend is dat een aantal activiteiten – ondanks de pandemie – wel doorgang vond:

HVI herdenkt
 • Herdenking verdronken vluchtelingen

Ondanks alle restricties rond Covid-19 werd er op 10 december – dag van de mensenrechten – een ingetogen herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Duitse kerk voor verdronken vluchtelingen. Na afloop van de herdenking  liepen deelnemers, gewikkeld in thermische dekens (zoals vluchtelingen vaak dragen bij aankomst op het vaste land) en op gepaste afstand, naar de Hofvijver. Aldaar werden ter nagedachtenis bloemen in het water geworpen als symbool voor hen die zijn verdronken op weg naar Europa. [link naar het verslag van de bijeenkomst}

 • Coventry gebeden

Corona of niet, de oecumenische Coventry gebeden vonden plaats zowel in de parochie van de Vier Evangelisten als in de Parochie Maria Sterre ter Zee.

 • PAX

Op uitnodiging van PAX dachten wij mee over het vredesthema voor 2021.

Overig
 • Verbindingen in Den Haag

Het HVI is actief present bij vergaderingen van het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS). Het IBS is een voorbeeld organisatie in het kader van vrede: zij slagen erin om in Segbroek een groot aantal levensbeschouwelijke partijen met elkaar te verbinden.

 

Reeds vier jaar op rij verzorgt IBS activiteiten in de World Interfaith Harmony Week. Tijdens een van de bijeenkomsten die er in deze week werden gehouden, werd het idee geboren om Den Haag een stad van compassie te maken. Een eerste aanzet werd gemaakt. HVI denkt mee. Corona is hierin geen belemmering aangezien vergaderen via zoom gebeurt.

 • Bloemenhulde vanuit het Westland

Door corona bleven tuinders in het Westland met veel plantjes zitten. Het idee werd geboren om veilingkarren vol met plantjes weg te geven in Den Haag. 

Hier is invulling aan gegeven en op een mooie dag werden er voor het gebouw van Antoniusabt vele karren met tray’s vol met plantjes uitgeladen.

Het bestuur HVI heeft vervolgens de nodige plantjes in de buurt uitgedeeld. Gewoon zo maar, om wat vreugde en vrede te brengen. Een geslaagde actie!

Den Haag, maart 2021