Het jaar 2019 is al weer voorbij. De tijd vliegt. Er verandert veel in de wereld. In het afgelopen jaar hebben wij ons weer, samen met anderen die vrede een warm hart toedragen, ingezet voor verbinding en vredebevordering in de breedste zin van het woord. Het doet deugd om te beseffen dat er verschillende organisaties in Den Haag  zijn die een vreedzame samenleving hoog in het vaandel hebben. De gemeente is die zelfs in kaart aan het brengen. Het is een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van het HVI. Met dank aan elk een die zich belangeloos heeft ingezet voor vrede en verbinding in Den Haag.

Marie Anne van Erp, voorzitter

In 2019 bestond het bestuur uit:

 • Marie Anne van Erp, voorzitter
 • Willem Furnee, penningmeester
 • Henk Baars, secretaris

Het dagelijks bestuur vergaderde drie keer. De derde keer nam de HGK (link)deel aan het overleg. De leden van het HVI kwamen in totaal vijf keer bij elkaar.

Jaarverslag 2019

Over het HVI

‘Vrede is van ons allemaal. Iedereen die vrede gelooft, kan iets voor vrede doen.’  Zo staat te lezen op de website van Pax. Vanuit die gedachte heeft PAX de Ambassade van Vrede opgezet. Ook in Den Haag zijn er een aantal geloofshuizen die deze gedachte van harte onderschrijven. Zij zijn dan ook officieel ambassades van vrede. In december 2017 hebben deze Ambassades zich officieel verenigd in het HVI. Het HVI is een Haags platform van waaruit vredesbevorderende activiteiten ontplooid worden.

Missie en visie

De Stichting heeft haar grondslag in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Haar streven is om mensen en groepen van verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar te verbinden inhet vertrouwen dat ieder mens verlangt naar vrede en zich daarvoor wil inzetten.

Een bijdrage aan vrede is volgens de Stichting alleen mogelijk als het streven naar vrede gedurende het hele jaar onder de aandacht wordt gebracht bij een zo breed mogelijk publiek. Continue aandacht is essentieel om vrede als abstract begrip concreet handen en voeten te kunnen geven. Op die manier tracht het HVI het ambassade-schap te ondersteunen.

Strategie, doelstelling en deelnemende groeperingen

Stichting HVI is een kleine organisatie in het immense veld van vrede-bevordering. Deze kleinschaligheid is een bewuste keuze; vrede is naar mening van de Stichting evenzeer gebaat bij vele kleinschalige initiatieven als bij enkele grote manifestaties. De Stichting zal hiertoe ook steeds aansluiting proberen te vinden bij andere vredesinitiatieven om enerzijds het dubbelen van activiteiten te voorkomen en anderzijds kennis en ervaring te kunnen delen. Samen staan we sterk.

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

 1. Het organiseren en coördineren van vrede gerelateerde manifestaties, met name in Den Haag;
 2. Het ontwikkelen van initiatieven die tot meer begrip leiden tussen mensen met verschillende etnische, culturele of sociale achtergronden;
 3. Het bevorderen van onderricht in geweldloos communiceren en handelen;
 4. Samenwerking zoeken met ander vredesinitiatieven in Den Haag.

De volgende groeperingen vinden aansluiting bij het HVI 

Initiatieven ter bevordering van vrede en verbinding
 • Slavernijcongres Voor de tweede keer op rijorganiseerden we op 14 juni een symposium over moderne slavernij. Sprekers waren Richard Sondeijker ,  Anne Kuik, CDA met aandachtsveld mensenhandel) en prof. Conny Rijken, hoogleraar mensenhandel en globalisering. Deze leerzame bijeenkomst trok ruim 50 bezoekers. De inleidingen waren van hoge kwaliteit; het publiek was aandachtig en geëngageerd. Een samenvatting van de inleidingen en de plenaire discussie kunt u teruglezen op onze website. 
 • Orde van het Theelepeltje

 Het project ‘Orde van het Theelepeltje’ is nog steeds een doorslaand succes. Het idee achter het theelepeltje is dat die wordt uitgereikt aan een ieder die kleine doch betekenisvolle bijdragen hebben geleverd aan verbetering van de wereld. Zo werden er vele lepeltjes aangekocht als gift en als symbool van continue vredesinspanningen.

 Er werden vanaf het begin van het initiatief meer dan 10.000 insignes verkocht en uitgedeeld en ‘still counting’. Er zijn 95 losse insignes verkocht en 960 verpakt. Ook zijn er drie zilveren exemplaren verkocht.

2019 PAX - ‘Vrede verbindt over grenzen’ 

 

 • Werkgroep Vrede – Vredesfeest in theater de Steeg.

Op 29 september lukte het de Werkgroep Vrede Den Haag wederom om voor de 17ekeer op rij – een mooi vredesfeest te organiseren. Het thema van Pax inspireerde de Werkgroep Vrede ook dit jaar weer om te komen tot een bijeenkomst waarin verbinding en diversiteit de boventoon hadden. Het feest stond oorspronkelijk geprogrammeerd in de kloostertuin. Het weer was dermate stormachtig dat men moest uitwijken naar Theater De Steeg, eveneens gelegen aan het Westeinde. Hoewel de opkomst minder was dan voorgaande jaren, kan er toch teruggezien worden op een hartverwarmende middag.

 • Bijeenkomst Apostolisch Genootschap

Op 20 september opende het Apostolisch Genootschap – in samenwerking met het HVI en PAX – de vredesweek. Tijdens een feestelijke bijeenkomst genoot men van een boeiend programma (lees meer op HVI website; linknaar programma) met veel muzikale intermezzo’s. De opkomst was groot.

Vooraf en na afloop van de bijeenkomst kon informatie worden verkregen over deelnemende organisaties bij verschillende tafeltjes. Er was gelegenheid tot discussie met een drankje en een hapje. Het was een mooie en zinvolle avond. 

Kernbewapening

Onder inspirerende aanvoering vanoud-ambassadeur en vredesactivist Edy Korthals Altes is een vredesgroep ontstaan in de Vrijzinnig Hervormde Houtrustkerk. Mede met de inzet van het HVI werd een brief over de onrustbarende (groei in) kernbewapening geconcipieerd. Deze brief is overgenomen door de Haagse Gemeenschap van Kerken en is aangeboden aan de vaste Kamercommissie Defensie voor de Tweede Kamer.

Ook is het HVI betrokken bij een communicatie-werkgroep gericht op het activeren van politieke partijen om verwijdering van kernwapens uit vliegbasis Volkel op te nemen in hun partijprogramma’s. In verschillende media heeft Edy Korthals Altes een podium gekregen voor dit onderwerp o.a. in Kerk in Den Haag, maar ook in het maandblad ParaVisie, een niet zo gebruikelijk medium voor vredesgroepen.

HVI herdenkt
 • Herdenking verdronken vluchtelingen

Op 3 november vond  er aan de Hofvijver de jaarlijkse herdenking plaats voor verdronken vluchtelingen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in  samenwerking met de HGK en Cordaid. 

 • Oecumenische vredesdienst

Op 20 september organiseerden de parochie van de Vier Evangelisten samen met de H. Familiekerk een oecumenische vredesdienst. Deze dienst werd in de Bergkerk gehouden. HVI was aanwezig.

 

In Nederland worden een maandelijks Coventry gebeden georganiseerd in Rotterdam, Nijmegen zoals ook in Den Haag. Sinds dit jaar zelfs op twee locaties in onze Stad te weten in de Parochie van de Vier Evangelisten als in de Parochie Maria Sterre ter Zee. Stichting HVI nam regelmatig deel aan deze gebeden. 

Overig
 • Samenwerking met IBS

Vanuit het HVI is er ook in 2019 actief meegedacht bij het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS). Dit jaar lag de nadruk op het ontwikkelen van een veiligheidspact. Een intentieverklaring van solidariteit bij incidenten van discriminatie en racisme in Den Haag. Zowel het HVI als vele inter-levensbeschouwelijke organisaties hebben hun handtekening gezet onder deze verklaring.

 • Nieuwe samenwerkingspartner

Een eerste contact is gelegd met de Federation of Islamic Organisations (FOI). De intentie is uitgesproken om samen te werken bij het organiseren van vredesactiviteiten.

 • Overheid

Het HVI werd benaderd door de afdeling voorkoming van radicalisering en polarisatie van de gemeente. In het kader van een inventarisatie onder levensbeschouwelijke organisaties en gemeentelijke vertegenwoordigers naar kansen voor samenwerking en verbinding wilde de gemeente ook met het HVI kennismaken. Dit bezoek werd vervolgd met een uitnodiging om deel te nemen aan symposium over hetzelfde onderwerp. Wij gaven gehoor aan die uitnodiging met als resultaat een leerzame middag.

 • PAX

Het HVI was present op ambassadeursdagen van PAX. 

Den Haag, maart 2020