JAARVERSLAG 2018

Inleiding

‘Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen.’  Vanuit die gedachte heeft PAX de Ambassade van Vrede opgezet. Ook in Den Haag zijn er een aantal geloofshuizen en particulieren die deze gedachte van harte onderschrijven. Zij zijn officieel ambassades van vrede.

In december 2017 hebben deze Ambassades zich officieel verenigd in een stichting. Onder de naam Stichting Haags Vredesinitiatief’ (HVI) wil zij in Den Haag vredesbevorderende activiteiten ontplooien. De stichting was o.a ook nodig omdat individuele personen het initiatief namen tot de uitgifte van een symbolisch theelepeltje (Orde van het Theelepeltje). Inkoop en verkoop van flinke hoeveelheden noodzaakten een officiële financiële huishouding.

Missie en visie

De Stichting heeft haar grondslag in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Haar streven is om mensen en groepen van verschillende culturele en religieuze achtergrond met elkaar te verbinden in het vertrouwen dat ieder mens verlangt naar vrede en zich daarvoor wil inzetten.

Een bijdrage aan vrede is volgens de Stichting alleen mogelijk als het streven naar vrede gedurende het hele jaar onder de aandacht wordt gebracht bij een zo breed mogelijk publiek. Continue aandacht is essentieel om vrede als abstract begrip concreet handen en voeten te kunnen geven.

Doelstelling en strategie

De Stichting is een kleine organisatie in het immense veld van vrede-bevordering, maar concentreert zich op Den Haag en directe omgeving. Deze kleinschaligheid is een bewuste keuze; vrede is naar mening van de Stichting even zo zeer gebaat bij vele kleinschalige initiatieven als bij enkele grote manifestaties. De stichting zal hiertoe ook steeds aansluiting proberen te vinden bij andere vredesinitiatieven om enerzijds het dubbelen van activiteiten te voorkomen en anderzijds kennis en ervaring te kunnen delen.

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het organiseren en coördineren van manifestaties, met name in Den Haag;
  2. Het ontwikkelen van initiatieven die tot meer begrip leiden tussen mensen met verschillende etnische, culturele of sociale achtergronden;
  3. Het bevorderen van onderricht in geweldloos communiceren en handelen;
  4. Samenwerking zoeken met andere vredesinitiatieven in Den Haag.

Het bestuur van het Haags Vredes Initiatief telt drie bestuursleden te weten Marie Anne van Erp (voorzitter), Henk Baars (secretaris) en Willem Furnee (penningmeester). De bestuursbijeenkomsten worden altijd geflankeerd door een ruime vertegenwoordiging van participanten uit de verschillende gelovige denominaties die vroeger het Haags Vredes Platform vormden, ook enkele particulieren doen mee. We noemen hier Pax, Haagse Raad van Kerken, Kerk en Vrede, verschillende R.K parochies en

Het bestuur kwam in 2018 vier maal bijeen.

Initiatieven ter bevordering van vrede en verbinding

Evenals in 2017 participeerde het HVI in de organisatie van the Walk of Hope, een wandeling waaraan 1500 jongeren deelnamen. De route van The Walk liep van Loosduinen via meerdere scholen naar het Vredespaleis. 

Het HVI activeerde Haagse ouderen om de jongeren te komen verwelkomen bij het eindpunt. Het idee van de Walk of Hope is afkomstig van de Indiase vredesactivist Sri M. Sri M. kwam over uit India en maakte deel uit van The Walk.

Ter ere van Sri M werden er gedurende de vredesweek verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Het HVI had een nadrukkelijke bijdrage in twee programma-onderdelen. Beide bijeenkomsten vonden plaats in de Paleiskerk van de Doopsgezinde Gemeenschap.

Door middel van een interactieve bijeenkomst werd de vraag ‘How to reach Inter-communal Harmony’ besproken.  Spirituele leiders van verschillende geestelijke stromingen, politici en maatschappelijke vertegenwoordigers gingen met elkaar in gesprek over hoe Haagse interculturele spanningsvelden aan te pakken. Vervolgens becommentarieerde Sri M – vanuit zijn ervaring met polariserende krachten in India – de uitkomsten gaf er zijn visie op.

In de tweede bijeenkomst gaf Sri M zijn visie over het onderwerp ‘Man’s search for happiness’. Hij ging in gesprek met het publiek over hoe te komen tot innerlijke vrede.  De opkomst was tevredenstellend met 45 deelnemers. 

SYMPOSIUM BREAKING THE CHAINS

Het Haags VredesInitiatief organiseerde in 2018 een symposium over moderne slavernij met het oogmerk om verscheidene instanties die zich inzetten om Moderne Slavernij een halt toe te roepen, met elkaar in contact te komen en de krachten te kunnen bundelen.

Kevin Bales, hoogleraar Mensenhandel en moderne Slavernij aan de Universiteit van Nottingham (UK) deelde zijn wereldwijde ervaring op het gebied van mensenhandel en schetste de mogelijkheden op slavernij en mensenhandel aan te pakken. Tamme de Leur, docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede verschafte inzicht, in de Nederlandse situatie aan de hand van voorbeelden, Jille Belisario vertelde haar ervaring als medewerker van  de Stichting Fairwork, Natalia Robledo deelde haar ervaring als medewerker van FNV Domestic Workers en Karin Siegmann sloot af met een visie vanuit de wetenschap.
Er werden vele nieuwe contacten gelegd. Wij kijken terug op een symposium dat in zijn opzet is geslaagd en overwegen in 2019 het onderwerp moderne slavernij en mensenhandel opnieuw onder de aandacht te brengen. Het symposium werd bijgewoond door 50 bezoekers.
Wij danken de sprekers en de instanties die ons door hun belangeloze hulp in staat hebben gesteld dit symposium te organiseren. In het bijzonder de Paleiskerk die haar ruimte en faciliteiten kosteloos ter beschikking heeft gesteld.

2018 PAX - ‘Generaties voor Vrede'
Themabijeenkomst Duurzame Vrede op vrijdag 21 september 2018

Deze voor het HVI belangrijke bijeenkomst in de Vredesweek, vond plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Den Haag. Gastheer Jan Zwart, vice-voorzitter van het Apostolisch Genootschap, heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de burgemeester van Den Haag, de stad van Vrede en Recht, mevrouw Pauline Krikke. Jan Zwart sprak over het thema “Duurzame Vrede” belicht vanuit het standpunt van het Apostolisch Genootschap. Even stil staan bij het werken aan Vrede. Aansluitend sprak de burgemeester. Sla bruggen en verklein de afstand tussen de verschillende bevolkingsgroepen! Mathieu Hermans, stafmedewerker Veiligheid van PAX, sprak vanuit het Jaarthema van de PAX-vredesweek: “Generaties voor Vrede”. Aansluitend gaf hij een eigen muzikale bijdrage. De vertegenwoordiger van Unicef belichtte het thema “Kinderrechten en Vrede” aan de hand van beelden en geluidsfragmenten.

 Willem Furnee van het HVI bracht de “Orde van het theelepeltje” voor het voetlicht. Een initiatief vanuit Zweden onder het motto “Samen voor Verscheidenheid in Verbondenheid”. Ook kleine beetjes helpen, maar doe wat in geval van “nood”.

Rond de bovengenoemde thema’s waren er diverse muzikale intermezzo’s, o.a. met de Morgenstond Vioolkids, Sander Lekkerkerk (piano) en Anneke de Hoop (sopraan), een gemengd zangkoor, een mannenkoor en een kinderkoor.

Tenslotte ontmoetten we elkaar met een hapje en een drankje en was er gelegenheid om de informatiestands te bezoeken. Het was een bijzondere avond in een uitstekende locatie. De bijeenkomst werd ook uitstekend bezocht. De schatting is 150 mensen.

 

“Ik vond de kinderen die viool speelden heel leuk, vooral dat meisje dat alleen speelde. En de burgemeester is een mevrouw! En het filmpje van Unicef over die bushalte waar een meneer begon te lachen en steeds meer mensen ook gingen lachen”.
Meinou Vrijhoef
Orde van het Theelepeltje

In 2018 kwam de verspreiding van het theelepeltje pas goed op gang. Die brede verspreiding gaat nog steeds door. Duizenden lepeltjes werden geproduceerd en weggezet in binnen en buitenland. Het opspelden bij iemand is zowel een eer als ook een ironische knipoog naar de relativiteit van veel onderscheidingen die mensen slechts krijgen mocht je zeer opvallen. In dit geval gaat geen selectie vooraf, maar eenieder weet intuïtief aan wie je ze moet geven en wie het waard is. En zo gebeurt het dan ook. De onderscheidenen zelf krijgen meestal ook een tweede lepeltje mee om aan iemand anders te geven. Zo brandt het vuur verder.

Wanneer je getuige bent van een grote ramp, bijvoorbeeld een uitslaande brand, dan kun je drie dingen doen:

  • Rennen voor je leven, zo snel als je kunt, en degenen die niet kunnen rennen aan ​hun lot overlaten.
  • Een boze brief schrijven aan de redactie van je krant en eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de eisen die aan brandveiligheid van gebouwen worden gesteld uit hun ambt worden gezet of gedegradeerd worden.
    Je kunt ook oproepen tot demonstreren.
  • Een emmer water op het vuur gooien. En als je geen emmer hebt, dan neem je een glas water. En als je geen glas hebt neem je een theelepeltje water. Iedereen heeft wel een theelepeltje.

Een theelepeltje is heel klein en het vuur is enorm, maar we zijn met miljoenen en ieder van ons heeft wel een theelepeltje.

Overig

Verder zijn er contacten gelegd met het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS). Het HVI is periodiek vertegenwoordigd in hun vergaderingen. Zo dachten we mee over het opzetten van een veiligheidspact tegen discriminatie.

Ook met de Federation of Islamic Organisations (FIO) is contact gelegd. De intentie is uitgesproken om samen te werken bij het organiseren van vredesactiviteiten.

Den Haag, maart 2019