ANBI

Stichting Haags Vredes Initiatief heeft ten doel het nemen van initiatieven welke leiden tot het overbruggen van de onderlinge verscheidenheid van mensen ten gevolge van hun maatschappelijke, culturele, godsdienstige en sociale achtergrond en al hetgeen te doen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Haags VredesInitiatief is opgericht op 7 december 2017 door:

Marie Anne van Erp, voorzitter, Anja Abbinnk secretaris, Paul Kuhlmann, penningmeester.

Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning.
De Stichting heeft geen personeel in loondienst.
 

De Stichting houdt bij de verwezenlijking van haar doel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens indachtig.
Het inhoudelijke financiële jaarverslag wordt op de website gepubliceerd, voor het eerst op 1 maart 2019

KvK nr: 70255008
RSIN: 858217533
Gevestigd: p/a Ankerstraat 22, 2586RK te ‘s-Gravenhage

Contact: 
E: haagsvredesinitiatief@gmail.com
T: 0651756565